Sut i Stopio Bod yn Unig (Ac Arwyddion Rhybudd Gydag Enghreifftiau)

Sut i Stopio Bod yn Unig (Ac Arwyddion Rhybudd Gydag Enghreifftiau)
Matthew Goodman

Tabl cynnwys

Ydy’r geiriau “recluse”, neu “loner” yn swnio’n gyfarwydd pan fydd pobl yn eich disgrifio chi?

Rwyf wrth fy modd yn treulio amser ar fy mhen fy hun yn chwarae gemau fideo neu’n gofalu am fy mhlanhigion, felly rwy’n deall y teimlad o beidio â “byw digon” (ac efallai hyd yn oed colli allan ar fywyd oherwydd fy mod yn aros gartref yn ormodol).

Dros y blynyddoedd, rwyf wedi dysgu strategaethau i osgoi troi’n feudwy.

Rydym ni, fodau dynol, yn greaduriaid cymdeithasol ac mae disgwyl i ni ryngweithio ag eraill, boed hynny yn y gwaith neu mewn amgylchedd cymdeithasol. Ond, yn anffodus, gall cymdeithas weithiau wneud i ni deimlo fel peg sgwâr mewn twll crwn – ni waeth pa mor galed rydych chi'n ceisio, ni allwch ffitio i mewn.

Efallai y byddwch chi'n meddwl yn y pen draw nad oes gennych chi unrhyw beth diddorol i'w ddweud o gwmpas eraill, a gall hyn ei gwneud hi'n anodd iawn gwneud ffrindiau.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i drafod y rhesymau posibl pam y gallech chi fod yn fwy cyfforddus i fod yn brofiad mwy cyfforddus er bod yna fanteision i amser tawel, gall peidio â chael yr opsiwn o weld ffrindiau fod yn unig.

Efallai eich bod chi'n pendroni sut i fynd allan mwy pan fyddwch chi'n hoffi aros gartref, ond y gwir amdani yw, oherwydd materion fel newid swyddi, bod yn rhiant, a hyd yn oed difaterwch, mae'n rhaid i ni weithio'n galetach ar fod yn gymdeithasol ar ôl i ni gyrraedd ein tridegau.

Yn ffodus, hyd yn oed os ydych chi'n naturiol fewnblyg, mae yna gamau y gallwch chicwrdd â phobl ddiddorol, gwneud ffrindiau newydd, cael hwyl, ac o bosib hyd yn oed dod o hyd i rywun y gallech fod yn gydnaws ag ef a bod â diddordeb ynddo.

Dod yn fwy atgofus gydag oedran

Gallai fod wedi ymddangos yn hawdd gwneud ffrindiau pan oeddech yn iau. Bryd hynny mae'n debyg eich bod yn fwy cymdeithasol, egnïol, ac yn awyddus i gwrdd â phobl newydd. Ond, yn anffodus, mae'n cymryd mwy o amser ac ymdrech i wneud ffrindiau newydd fel oedolyn.

Yn ôl astudiaeth ddiweddar gan Brifysgol Kansas, er mwyn i ddau berson deimlo fel ffrindiau, mae angen iddynt dreulio lleiafswm o naw deg awr gyda'i gilydd.

Mae bod yn gymdeithasol pan rydych chi’n ifanc yn gwneud synnwyr o safbwynt esblygiadol – mae’n eich helpu i wneud ffrindiau ac o bosibl dod o hyd i bartner oes. Felly, hyd yn oed os ydych chi'n naturiol fewnblyg, yn eich arddegau a'ch ugeiniau, roedd yn arferol i chi dreulio bob nos Wener a nos Sadwrn allan gyda grwpiau o bobl.

Ond wrth i chi fynd yn hŷn, efallai y byddwch chi'n sylwi bod yn well gennych noson gartref heb unrhyw gynlluniau cymdeithasol.

Yn wir, mae hyd yn oed allblygwyr yn adrodd am y ffenomen hon o aeddfedu cynhenid ; mae'n golygu eich bod wedi dod yn fwy sefydlog yn emosiynol wrth i chi fynd yn hŷn ac nad oes angen cymaint o gyffro arnoch i deimlo'n fodlon ag yr oeddech yn arfer gwneud.

Mae ymchwil hyd yn oed wedi dangos bod einnid yw personoliaethau mor sefydlog ag y gallem fod wedi'i gredu ar un adeg.[] Wrth i ni heneiddio, mae ein blaenoriaethau'n newid ac rydym yn aeddfedu, yn aml oherwydd mwy o gyfrifoldeb yn y gwaith neu gartref.

Fodd bynnag, nid yw mynd yn hŷn yn golygu y dylech ddod yn gwbl atgyfyngus - mae'n dal yn iach ac yn bwysig mynd ar nosweithiau allan i'ch gwaith a ffrindiau.

<03>Cyfeirnodau<412>
 • , J. Holt, B., T. 10). Perthnasoedd Cymdeithasol a Risg Marwolaethau: Adolygiad Meta-ddadansoddol. PLoS Meddyginiaeth, 27; 7(7)
 • Srivastava, S., John, O., Gosling, S., Potter, J. (2003). Datblygiad Personoliaeth mewn Oedolaeth Gynnar a Chanolig: Wedi'i Gosod Fel Plaster neu Newid Parhaus? Cylchgrawn Personoliaeth a Seicoleg Gymdeithasol. 84. Pp1041-53.
 • Hall, J. (2018). Faint o oriau mae'n ei gymryd i wneud ffrind? Cylchgrawn Perthynas Gymdeithasol a Phersonol, 36 (4) .
 • Curtis, R. C., Miller, K. (1986). Credu bod rhywun arall yn eich hoffi neu ddim yn eich hoffi: Ymddygiadau sy'n gwireddu'r credoau. Cylchgrawn Personoliaeth a Seicoleg Gymdeithasol, 52 (2) , Pp284-290.
 • Newyddion 5> >cymryd tuag at ddod yn fwy cymdeithasol.

  Gweler ein canllaw cyflawn ar sut i ddod yn fwy cymdeithasol.

  Gweld hefyd: Buddiannau Iechyd Cymdeithasu

  Dyma rai canllawiau ar gyfer dod yn fwy cymdeithasol:

  1. Gosod nodau cymdeithasol

  Nid yw eisiau bod yn fwy cymdeithasol yn ddigon. Mae'n rhaid i chi ysgogi newid drwy osod nodau a pharamedrau cymdeithasol clir y gallwch weithio tuag atynt.

  Er enghraifft, efallai mai eich nod yw mynd allan mwy a siarad â phobl; dylai'r camau a gymerwch tuag at gyflawni'r nod hwn fod yn seiliedig ar y math o gysylltiad yr ydych am ei wneud.

  Meddyliwch pa fath o berson rydych chi am ei gyfarfod – ai nod cyfeillgarwch neu nod busnes ydyw? Unwaith y byddwch chi'n cyfrifo hyn, seiliwch y gweithgareddau rydych chi'n eu gwneud o'i gwmpas.

  2. Canolbwyntiwch ar yr hyn rydych chi'n ei hoffi am yr hyn sy'n rhaid i chi ei wneud

  Meddyliwch am yr elfennau o fod yn gymdeithasol rydych chi'n eu mwynhau; efallai ei fod yn rhoi cynnig ar bethau newydd, gweld ffilm newydd, bwyta bwyd nad ydych erioed wedi’i gael o’r blaen, gwisgo lan, neu wrando ar straeon doniol eich ffrind.

  Bydd canolbwyntio ar y rhannau cadarnhaol am fod yn gymdeithasol yn helpu i leddfu unrhyw bryder a allai fod gennych am fynd allan.

  3. Dechreuwch yn fach

  Peidiwch â neidio i mewn yn gyntaf - os ydych chi eisiau gwneud newidiadau parhaol i'ch sgiliau cymdeithasol, bydd angen i chi ddechrau trwy ddeall beth sy'n gweithio i chi.

  Ehangwch eich ardal gysur fesul tipyn, er enghraifft, os ydych chi wedi arfer treulio amser gydag un neu ddau o ffrindiau agos, yna efallai mynd uncamwch ymhellach trwy awgrymu y tro nesaf y byddant yn dod â rhywun nad ydych yn ei adnabod gyda nhw.

  4. Gosodwch derfynau amser a gwobrwywch eich hun

  Mae sefydlu dyddiad cau yn ffordd wych o gadw eich hun rhag mynd yn rhy atgynhwysol. Rydych chi'n gosod diweddbwynt i'ch arferion meudwyol ac yn paratoi'ch hun yn feddyliol ar gyfer gadael y tŷ.

  Os byddwch chi'n llwyddo i gwrdd â'ch terfyn amser, gwobrwywch eich hun gyda rhywbeth rydych chi'n ei fwynhau fel arfer pan fyddwch chi allan. Efallai ei fod mor syml ag archebu pwdin neu brynu eitem benodol i chi'ch hun rydych chi wedi bod ei eisiau ers tro; mae llwgrwobrwyo eich hun gyda gwobr sy'n werthfawr i chi yn ffordd wych o gynyddu eich cymhelliant i gymdeithasu.

  5. Drychwch ar bobl gymdeithasol

  Os ydych chi eisiau adborth cadarnhaol a chymhelliant gan gyfeillgarwch newydd, yna efallai y bydd angen i chi roi cynnig ar ffyrdd newydd o gyfathrebu â phobl eraill.

  Cymerwch ddylanwad y glöynnod byw cymdeithasol rydych chi'n eu hadnabod ac adlewyrchu iaith eu corff a'u harferion:

  • Rhowch olwg ar eich llais yn hyderus fel nad oes rhaid i bobl gael trafferth i'ch deall.
  • Gallai rhywun gwenu'n dda i'ch deall, ond gwenu'n dda – efallai y bydd rhywun yn gwenu ac yn ymateb i bob cyswllt>Mewn sgwrs gyda pherson newydd, gofynnwch gwestiynau iddyn nhw, a gwrandewch arnyn nhw.
  • Gofynnwch gwestiynau penagored sy'n tanio'r sgwrs.
  • Gofynnwch i bobl eraill am gyngor – bydd yn gwneud iddyn nhw deimlo'n werthfawr ac yn bwysig.

  Yneich ymdrechion i fynd allan yn fwy pan fyddwch chi'n cau i mewn, efallai y byddwch chi'n sylwi eich bod chi'n teimlo ychydig yn fwy blinedig nag arfer. Mae'n bwysig gwirio gyda chi'ch hun yn rheolaidd ac, os oes angen, “ail-wefru” ar ôl digwyddiad cymdeithasol.

  Efallai mynd am dro ar eich pen eich hun neu wrando ar gerddoriaeth - mae gofalu am eich anghenion personol yn golygu y bydd gennych yr egni a'r cymhelliant i fod yn bresennol pan fyddwch chi'n bod yn gymdeithasol oherwydd eich bod chi'n ei wneud o le sy'n wir i bwy ydych chi.

  6. Meddyliwch yn gadarnhaol amdanoch chi'ch hun

  Gall gweld eich hun mewn golau cadarnhaol eich arwain at ddod yn broffwydoliaeth hunangyflawnol; os ydych chi'n credu bod pobl eraill fel chi, yna byddwch chi'n gweithredu mewn ffordd a fydd yn achosi iddo ddod yn wir.

  Yn wir, dangosodd astudiaeth o'r 1980au, pan fydd pobl yn credu eu bod yn cael eu hoffi, eu bod yn tueddu i rannu mwy amdanynt eu hunain, anghytuno'n llai, a bod ag agwedd fwy cadarnhaol at ei gilydd.[]

  Efallai ceisiwch ymarfer cadarnhadau cadarnhaol cyn digwyddiad cymdeithasol i gael eich hun yn y meddwl cywir ar gyfer cyfarfod â phobl newydd.

  7. Byddwch yn rhagweithiol

  Cofiwch yr ddywediad “dim byd wedi ei fentro, dim byd wedi ei ennill”? Peidiwch ag aros i gyfeillgarwch ddod atoch chi - mae'n bwysig rhoi eich hun allan yna fel y gallwch chi gwrdd â phobl newydd.

  Gall ymuno â chlybiau lleol fel rhedeg neu feicio fod yn gam cadarnhaol tuag at greu cyfeillgarwch. Gall hyn fod yn arbennig o werth chweil oherwydd rydych chi'n cael cymryd rhanrhywbeth yr ydych yn ei fwynhau, yn ogystal â chwrdd â phobl newydd.

  Gweler ein canllaw dod o hyd i'r un meddylfryd.

  8. Gofynnwch gwestiynau

  Os ydych chi eisiau gwneud ffrindiau, gofynnwch gwestiynau i bobl amdanyn nhw eu hunain, a gwrandewch ar eu hymatebion.

  Dangoswch trwy iaith eich corff a mynegiant eich wyneb eich bod chi'n clywed yr hyn maen nhw'n ei ddweud - bydd hyn yn helpu i chwalu'r rhwystrau cychwynnol i gyfeillgarwch newydd.

  Gweler ein canllaw ar sut i wneud sgwrs ddiddorol.

  9. Gwahoddwch ffrindiau posibl i wneud rhywbeth gyda chi

  Os byddwch yn dechrau clicio gyda rhywun yn y gwaith neu mewn dosbarth, gofynnwch iddynt a hoffent wneud rhywbeth y tu allan i'r amgylchedd yr ydych yn eu hadnabod. Efallai y byddwch chi'n ofni cael eich gwrthod i ddechrau, ond gallai peidio â chymryd y cam hwn olygu na fydd y cyfeillgarwch byth yn cael y cyfle i ffynnu.

  10. Adeiladwch ar eich cysylltiadau newydd

  Ar ôl i chi wneud un neu ddau o ffrindiau newydd, yna mae gennych chi sylfaen dda i weithio ohoni. Mae cael ffrindiau yn ei gwneud hi’n haws gwneud rhai newydd – rydych chi’n fwy tebygol o gael eich gwahodd i ddigwyddiadau cymdeithasol neu ddod â rhywun gyda chi i lefydd rydych chi eisiau mynd.

  11. Rheoli eich disgwyliadau

  Gall fod yn demtasiwn i ddisgwyl llawer gan ffrind agos newydd, ond mae'n llawer mwy realistig ac iach cael ystod eang o ffrindiau o wahanol amgylcheddau.

  Hefyd, peidiwch â'i gymryd yn bersonol os nad yw pobl bob amser yn barod i dderbyn eich ymdrechion; mae'n debyg nad ydyn nhw'n ceisio'n ymwybodoleich gwrthod, felly peidiwch â gadael iddo eich atal rhag ceisio eto.

  Efallai y bydd yr erthygl hon ar wneud ffrindiau agos yn ddefnyddiol i chi hefyd.

  Arwyddion o ddod yn recluse

  Mae aros gartref yn wych ar gyfer ailgysylltu â chi'ch hun; mae'n bosibl llosgi allan yn gymdeithasol, felly gall fod yn ffordd o ailwefru'ch batris. Ond, os ydych chi'n osgoi negeseuon testun, yn dechrau teimlo ychydig yn isel, neu mae Netflix yn gofyn i chi a ydych chi yn dal yn gwylio ail-redeg o gyfres o'r nawdegau, yna efallai ei bod hi'n bryd ystyried a ydych chi'n dod yn recluse.

  Mae ymchwil wedi dangos bod bod yn gymdeithasol yn bwysig i'ch iechyd meddwl.[] Mae'r canlynol yn arwyddion <30> y bydd angen i chi fynd allan

  mwy o ofid>gallai pryder cymdeithasol olygu mai aros gartref yw'r dewis mwy apelgar, ond mae pobl yn anifeiliaid cymdeithasol, felly gall cyfnodau hir o unigedd waethygu eich meddyliau nerfus.

  2. Nid yw'ch ffrindiau'n ffonio nac yn anfon neges destun mwyach

  Os ydych chi'n dweud na wrth bob gwahoddiad yn gyson, yna mae'n anochel y bydd pobl yn rhoi'r gorau i ofyn yn y pen draw. Nid oes disgwyl i chi ollwng popeth rydych chi'n ei wneud i ymateb i rywun, ond mae'n bwysig cynnal cyfeillgarwch trwy wneud ymdrech.

  Gweler ein canllaw beth i'w wneud os nad oes gennych chi ffrindiau.

  3. Rydych chi wedi dod yn fwy lletchwith yn gyhoeddus

  Os yw sbel wedi mynd heibio ers i chi fentro i'r byd y tu allan, yna efallai y gwelwcheich bod wedi colli’r gallu i fod yn gymdeithasol. Efallai y byddwch yn sylwi eich bod yn teimlo'n fwy anghyfforddus ac ar eich colled am bethau i'w dweud wrth bobl eraill.

  Gweler ein canllaw rhoi'r gorau i fod yn lletchwith.

  4. Mae dillad “go iawn” yn rhywbeth sy’n perthyn i’r gorffennol

  Os nad yw eich gwisgoedd mynd-i-fyny dyddiol wedi ymestyn y tu hwnt i byjamas ac offer ymarfer corff, yna efallai ei bod hi’n bryd ystyried mynd allan o’r tŷ. Does dim byd o'i le ar wisgo dillad cyfforddus, ond mae'n hwb mawr i'ch hyder i wisgo rhywbeth neis a mynd i rywle lle bydd pobl eraill.

  5. Rydych chi wedi bod yn teimlo'n isel

  Efallai y byddai'n anodd disgrifio'n union sut rydych chi'n teimlo y tu hwnt i “bleh”, ond mae'r gair cymharol an-ddisgrifiadol hwn yn cael ei gydnabod yn gyffredinol fel teimladau o unigrwydd, diflastod, a diffyg creadigrwydd neu sbarc. Mae cynnal sgwrs gyda pherson arall mewn gwirionedd yn gofyn ichi gael eich sudd creadigol i lifo. Felly, er y gallwch ddifyrru'ch hun o'ch cartref eich hun, mae'n dal yn bwysig chwilio am gysylltiadau dynol go iawn.

  6. Nid oes gennych chi straeon am eich profiadau eich hun

  Os mai’r cyfan y gallwch chi siarad amdano yw rhywbeth a welsoch ar y teledu, neu ei ddarllen mewn llyfr, yna efallai y byddwch mewn perygl o fyw’n ddirprwyol. Mae'n bwysig creu eich profiadau bywyd eich hun, felly efallai ei bod hi'n bryd newid eich arferion.

  7. Mae'ch problemau'n dechrau teimlo fel canol y bydysawd

  Po fwyaf o amser rydych chi'n ei dreulioeich hun, y mwyaf anodd yw hi i weld pethau o safbwyntiau pobl eraill. Mae bod yn gymdeithasol yn ein galluogi i glywed a gweld pethau o olygfannau eraill ac yn ein helpu i ddatblygu persbectif allanol ar ein profiadau ein hunain.

  8. Rydych chi'n colli agweddau ar eich personoliaeth

  Gall eich sgiliau cymdeithasol ddioddef os nad ydych wedi eu defnyddio ers amser maith, ac mae eich synnwyr digrifwch a phwy ydych chi o gwmpas pobl eraill yn rhan fawr o hynny. Gallwch chi golli hyder a'ch perthynas naturiol â ffrindiau pan nad ydych chi'n ymgysylltu'n gymdeithasol â nhw'n rheolaidd.

  Gweld hefyd: Wedi Cael Triniaeth Dawel Gan Ffrind? Sut i Ymateb iddo

  9. Rydych chi'n dechrau teimlo'n isel eich ysbryd

  Mae bodau dynol i fod yn gymdeithasol, felly mae diffyg rhyngweithio cymdeithasol yn arwain at symptomau iselder mewn llawer o bobl. Os yw hyn yn rhywbeth rydych chi'n dechrau ei brofi, yna efallai ei bod hi'n bryd trefnu rhai digwyddiadau cymdeithasol.

  Gweler ein canllaw gwneud ffrindiau pan fyddwch chi'n dioddef o iselder.

  Lleoedd i fynd allan o'r tŷ

  Os yw pryder cymdeithasol yn rhywbeth rydych chi'n cael trafferth ag ef, gall fod yn anodd gwrthsefyll denu eich soffa a'ch sliperi. Fodd bynnag, mae'n hanfodol i statws eich perthnasoedd a'ch iechyd meddwl atgoffa'ch hun eich bod yn hoff iawn o'ch ffrindiau, ac efallai y cewch hwyl hyd yn oed os ewch allan gyda nhw.

  Mae'r canlynol yn lleoedd y gallech fynd iddynt o bosibl i ailgysylltu â'ch hunan gymdeithasol:

  Ymarfer

  Gall dosbarthiadau ymarfer corff, waeth beth fo lefel eich ffitrwydd.bod yn ffordd wych o gwrdd â phobl newydd. Gall fod yn nyddu, crefft ymladd, cylchedau, neu ioga – gall profiad a nod ar y cyd i ddod yn ffit ac iach greu bond gydag eraill wrth i chi gefnogi eich gilydd tuag at gyflawni eich nod.

  Dosbarthiadau nos

  Efallai nad yw dosbarthiadau sy’n canolbwyntio ar ffitrwydd at ddant pawb, yn enwedig os oes ganddyn nhw gyfyngiadau corfforol, ond ni waeth ble rydych chi’n byw, mae ystod eang o ddosbarthiadau ar gael fel arfer.

  Mae dosbarthiadau celf, clybiau llyfrau, dosbarthiadau coginio, a grwpiau blasu gwin, yn enghreifftiau posibl o weithgareddau gyda'r nos a allai eich arwain allan o'r tŷ.

  Gwiriwch safleoedd eich prifysgol neu goleg cymunedol lleol i weld a ydynt yn cynnig unrhyw beth sy'n mynd â'ch bryd. Mae gwefannau fel Groupon a LivingSocial hefyd yn ffyrdd ardderchog o ddod o hyd i ddosbarthiadau a bargeinion yn eich ardal.

  Gwirfoddoli

  Bydd rhoi cynnig ar rywbeth newydd, fel gwirfoddoli mewn achos rydych chi'n credu ynddo, nid yn unig yn eich ysgogi i fynd allan o'r tŷ, ond mae hefyd yn ffordd wych o gwrdd â phobl sydd â'r un system gred â chi. Yn fwy na hynny, bydd gwirfoddoli yn rhoi’r “ffactor teimlo’n dda” y mae llawer o bobl yn ei chwennych ar ôl cyfnod hir o amser ar eich pen eich hun.

  Apiau dating

  Mae apiau dyddio yn arf defnyddiol os ydych chi wedi bod yn teimlo’n unig ar gyfer rhyngweithio cymdeithasol neu bartneriaeth.

  Nid yn unig mae’n ffordd o annog eich hun i adael y tŷ, mae hefyd yn gyfle i
  Matthew Goodman
  Matthew Goodman
  Mae Jeremy Cruz yn frwd dros gyfathrebu ac yn arbenigwr iaith sy'n ymroddedig i helpu unigolion i ddatblygu eu sgiliau sgwrsio a hybu eu hyder i gyfathrebu'n effeithiol ag unrhyw un. Gyda chefndir mewn ieithyddiaeth ac angerdd am wahanol ddiwylliannau, mae Jeremy yn cyfuno ei wybodaeth a’i brofiad i ddarparu awgrymiadau ymarferol, strategaethau ac adnoddau trwy ei flog sy’n cael ei gydnabod yn eang. Gyda naws gyfeillgar a chyfnewidiol, nod erthyglau Jeremy yw grymuso darllenwyr i oresgyn pryderon cymdeithasol, adeiladu cysylltiadau, a gadael argraffiadau parhaol trwy sgyrsiau dylanwadol. Boed yn llywio lleoliadau proffesiynol, cynulliadau cymdeithasol, neu ryngweithio bob dydd, mae Jeremy yn credu bod gan bawb y potensial i ddatgloi eu gallu cyfathrebu. Trwy ei arddull ysgrifennu ddeniadol a chyngor ymarferol, mae Jeremy yn arwain ei ddarllenwyr tuag at ddod yn gyfathrebwyr hyderus a chroyw, gan feithrin perthnasoedd ystyrlon yn eu bywydau personol a phroffesiynol.