120 Dyfyniadau Byr Am Gyfeillgarwch I Anfon Eich Ffrindiau Gorau

120 Dyfyniadau Byr Am Gyfeillgarwch I Anfon Eich Ffrindiau Gorau
Matthew Goodman

Maen nhw'n dweud mai ffrindiau yw'r teulu rydych chi'n ei ddewis, ac ni allai hyn fod yn fwy gwir.

Yn bwysicach na'r pethau sydd gennym ni yn ein bywydau yw'r bobl sydd gennym ni yn ein bywydau. Mae gwir gyfeillgarwch yn gwneud i ni deimlo'n llawn cariad a hapusrwydd, ac mae hynny'n deimlad na allwch chi roi pris arno.

P'un a ydych chi'n chwilio am ysbrydoliaeth ar gyfer Instagram, dywediad byr a chit i'w anfon at ffrind, neu ddim ond nodyn atgoffa syml o ba mor fendigedig ydych chi i gael bywyd sy'n llawn cyfeillgarwch cyfoethog, fe ddaethoch i'r lle iawn.

Dyma 111 o'r dyfyniadau byr gorau am gyfeillgarwch.

Dyfyniadau byr i'ch ffrind gorau

Does dim byd mor ysbrydoledig â chyfeillgarwch a chariad ein ffrindiau gorau. Nhw yw'r bobl sy'n llenwi ein bywydau â llawenydd ac yn gwneud i'n dyddiau drwg deimlo ychydig yn fwy goddefadwy. Os ydych chi'n ddigon ffodus i gael BFF, dangoswch iddyn nhw faint rydych chi'n poeni amdano trwy anfon y dyfyniadau canlynol am ffrindiau gorau atynt.

1. “Mae’n anodd dod o hyd i ffrindiau gorau oherwydd fy un i yw’r un gorau yn barod.” —Anhysbys

2. “Fe wnaethon ni gytundeb oesoedd yn ôl. Dynion, babanod, does dim ots ... Rydyn ni'n gyd-enaid.” —Samantha Jones, Rhyw a'r Ddinas

3. “Nid diemwntau yw ffrind gorau merch, ond eich ffrindiau gorau chi yw eich diemwntau.” —Gina Barreca

4. “Mae angen ffrind gorau tal ar bob merch fer.” —Anhysbys

5. “Mae ffrind gorau yn rhywun syddffrind.” —A. A. Milne

15. “Mae ffrind da fel meillion pedair deilen: anodd dod o hyd iddo ac yn ffodus i’w gael.” —Dihareb Wyddeleg

16. “Mae bywyd wedi’i fwriadu ar gyfer ffrindiau da ac anturiaethau gwych.” —Anhysbys

17. “O'ch achos chi, dwi'n chwerthin ychydig yn galetach, yn crio ychydig yn llai, ac yn gwenu llawer mwy.” —Anhysbys

18. “Pan na allwch chi edrych ar yr ochr ddisglair, byddaf yn eistedd gyda chi yn y tywyllwch.” —Anhysbys

Gallwch hefyd gryfhau eich cyfeillgarwch gorau trwy ddefnyddio'r dyfyniadau hyn fel cychwynwyr sgwrs ar gyfer gwahoddiad i greu rhestr bwced o'r pethau yr hoffech eu gwneud gyda'ch BFF. 5                                                                                                                                         „¢                                               ± 2 , 2012, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2009, 2008yn caru chi pan fyddwch chi'n anghofio caru eich hun." —Anhysbys

6. “Annwyl orau, allai neb byth gymryd eich lle.” —Anhysbys

7. “Rwy’n meddwl y byddwn ni’n ffrindiau am byth oherwydd rydyn ni’n rhy ddiog i ddod o hyd i ffrindiau newydd.” —Anhysbys

8. “Fy ffrind gorau yw’r un sy’n dod â’r gorau allan ynof fi.” —Henry Ford

9. “Gwahanol, ond ffrindiau gorau.” —Anhysbys

10. “Gwnaeth Duw ni’n ffrindiau gorau oherwydd roedd yn gwybod na allai ein mamau ein trin fel chwiorydd.” —Anhysbys

Gweld hefyd: Sut i Wneud Ffrindiau Benywaidd (Fel Menyw)

11. “Pan dw i'n cyfri fy mendithion, dw i'n dy gyfrif di ddwywaith.” —Anhysbys

12. “Ffrindiau gorau yw'r rhai sy'n casáu'ch cyn yn fwy nag yr ydych chi'n ei wneud.” —Anhysbys

13. “Nid yw ffrindiau gorau yn disgwyl unrhyw beth gennych chi. Maen nhw'n eich derbyn chi fel yr ydych chi." —Uchafswm Lagace

14. “A hyd y diwedd ti yw fy ffrind gorau.” —Anhysbys

15. “Daw’r atgofion gorau o syniadau drwg a wnaed gyda ffrindiau gorau.” —Anhysbys

16. “Roeddwn i’n berson diniwed, yna daeth fy ffrindiau gorau draw.” —Anhysbys

17. “Nid yw pethau byth mor frawychus pan fydd gennych ffrind gorau.” —Bill Watterson

18. “Bob amser yn well gyda’n gilydd.” —Anhysbys

19. “Mae bywyd yn lle ofnadwy, hyll i beidio â chael ffrind gorau.” ―Sarah Dessen

20. “Yn fy ffrind, dwi'n dod o hyd i ail hunan.” —Isabel Norton

21. “Ti yw fy chwaer anfiolegol.” —Anhysbys

22. “Gair arall am gariad yw cyfeillgarwch.” —Anhysbys

23. “Mae yna ffrindiau, mae yna deulu, ac yna mae yna ffrindiau sy'n dod yn deulu.” —Anhysbys

Dyfyniadau byr a doniol am gyfeillgarwch

Mae dod o hyd i bff sydd yr un mor wallgof â chi y gallwch chi rannu hwyl a bod yn rhyfedd eich hunan ag ef yn deimlad anhygoel.

Mwynhewch y dywediadau cyfeillgarwch doniol canlynol.

1. “Does dim byd gwell na ffrind, oni bai ei fod yn ffrind gyda siocled.” —Linda Grayson

2. “Mae cyfeillgarwch yn feddyginiaeth sy’n cael ei thanbrisio’n fawr.” —Anna Deveare Smith

3. “Rydyn ni wedi bod yn ffrindiau ers cymaint o amser alla i ddim cofio pa un ohonom ni yw’r dylanwad drwg.” —Anhysbys

4. “Mae ffrindiau yn therapyddion y gallwch chi yfed gyda nhw.” —Anhysbys

5. “Byddwn ni bob amser yn ffrindiau oherwydd rydych chi'n cyfateb i'm lefel o wallgof.” —Anhysbys

6. “Mae ein ffonau yn cwympo, rydyn ni'n mynd i banig. Mae ein ffrindiau'n cwympo, rydyn ni'n chwerthin." —Anhysbys

7. “Mae ffrind da yn gwybod eich holl straeon gorau. Mae ffrind gorau wedi byw gyda chi.” —Anhysbys

8. “Rwyt ti a fi yn fwy na ffrindiau. Rydyn ni fel gang bach.” —Anhysbys

9. “Dydi gwir ffrindiau ddim yn barnu ei gilydd. Maen nhw'n barnu pobl eraill gyda'i gilydd.” —Emilie Saint-Genis

10. “Dod o hyd i ffrindiau gyda’r un anhwylder meddwl: amhrisiadwy.” —Anhysbys

11. “Dim ond ffrind go iawn fyddai hyn yn wirioneddol onest.” —Asyn, Shrek

12. “Rydyn ni'n ffrindiau gorau. Cofiwch bob amser, os byddwch chi'n cwympo, fe wnafcodi chi fyny. Ar ôl i mi orffen chwerthin.” —Anhysbys

13. “Mae ffrindiau fel condomau; maen nhw'n eich amddiffyn pan fydd pethau'n mynd yn anodd." —Anhysbys

14. “Byddwn yn cymryd bwled nerf i chi.” —Anhysbys

15. “Peidiwch byth â gadael i'ch ffrindiau gorau fynd yn unig. Dal i aflonyddu arnyn nhw.” —Anhysbys

16. “Annwyl bestie, gobeithio ein bod ni'n besties am byth. Hyd yn oed ar ôl inni farw, gallwn ddod yn ysbrydion a dychryn pobl

am byth.” —Anhysbys

17. “Does dim rhaid i chi fod yn wallgof i fod yn ffrind i mi. Byddaf yn eich hyfforddi." —Anhysbys

18. “Nid yw ffrindiau gorau byth yn gadael ichi wneud pethau gwirion - ar eich pen eich hun.” —Anhysbys

19. “Ni fydd yr hen ferched yn achosi helynt yn y cartref nyrsio.” —Anhysbys

20. “Rwy'n hoffi chi oherwydd rydych chi'n ymuno ar fy rhyfeddod.” —Anhysbys

21. “Mae gwir ffrind yn rhywun sy’n meddwl eich bod chi’n wy da er ei fod yn gwybod eich bod chi wedi cracio ychydig.” —Anhysbys

22. “Mae cyfeillgarwch fel peeing yn eich pants. Gall pawb ei weld, ond dim ond chi all deimlo teimlad cynnes y tu mewn.”

—Anhysbys

23. “Ffrindiau gorau… maen nhw'n gwybod pa mor wallgof ydych chi ac yn dal i ddewis cael eich gweld gyda chi yn gyhoeddus.” —Anhysbys

24. “Rhaid adeiladu cyfeillgarwch ar sylfaen gadarn o alcohol, coegni, amhriodoldeb, a shenanigans.”

—Anhysbys

25. “Fe fyddwn ni’n ffrindiau nes ein bod ni’n hen ac yn henaint… Wedyn byddwn ni’n ffrindiau newydd.” —Anhysbys

26. “Fe fyddwn ni’n ffrindiau am bythachos rwyt ti'n gwybod gormod yn barod.” —Anhysbys

27. “Mae gennym ni gyd yr un ffrind yna sydd angen dysgu sut i sibrwd.” —Anhysbys

28. “Mae gan bob un ohonom yr un ffrind hwnnw sydd bob amser yn rhoi'r cyngor gorau ar berthynas ond sy'n dal yn sengl.” —Anhysbys

Ewch yma i ddarganfod mwy o ddyfyniadau am gyfeillgarwch.

Dyfyniadau emosiynol a dwfn byr am gyfeillgarwch

Mae cwlwm gyda bestie yn beth hardd sy'n anodd ei anghofio. Weithiau mae'r ffrindiau gorau yn aros yn ein bywydau am gyfnod byr iawn yn unig, a phan fyddant yn gadael, gall fod yn drawsnewidiad trist iawn. Ond waeth pa mor hir ydyn nhw yn ein bywydau, mae gwir gyfeillgarwch yn rhywbeth y gallwn ni bob amser deimlo'n ddiolchgar amdano.

1. “Does dim byd mwy gwerthfawr yn y byd hwn na gwir gyfeillgarwch.” —Anhysbys

2. “Bydd amseroedd caled bob amser yn datgelu gwir ffrindiau.” —Anhysbys

3. “Angylion yw ffrindiau sy'n ein codi pan fydd ein hadenydd yn anghofio sut i hedfan.” —Anhysbys

4. “Does dim byd sy'n dweud cyfeillgarwch fel ffrind a fydd yn eistedd gyda chi ar y dyddiau tywyllaf.” —Anhysbys

5. “Os gallaf weld poen yn eich llygaid, yna rhannwch eich dagrau gyda mi. Os gallaf weld llawenydd yn eich llygaid, yna rhannwch gyda mi

eich gwên." —Anhysbys

6. “Mae gwir ffrind yn rhywun sy'n gweld y boen yn eich llygaid tra bod pawb arall yn credu'r wên ar eich wyneb.” —Anhysbys

7. “Os ydych chi'n meddwl bod cyfeillgarwch yn hawdd, yna dydych chi erioed wedi cael gwirffrind.” —Anhysbys

8. “Mae rhai pobl yn cyrraedd ac yn cael effaith mor brydferth ar eich bywyd prin y gallwch chi gofio sut oedd bywyd hebddynt

.” —Anhysbys

9. “Does dim ots ai perthynas neu gyfeillgarwch ydoedd. Pan ddaw i ben, mae eich calon yn torri.” —Anhysbys

10. “Wnes i ddim colli ffrind. Sylweddolais nad oedd gen i un erioed.” —Anhysbys

11. “Mae cyfeillgarwch yn ysgafn fel gwydr; unwaith y bydd wedi torri, gellir ei drwsio, ond bydd craciau bob amser.” —Anhysbys

12. “Nid eich colli chi yw'r hyn sy'n brifo, mae'n gwybod bod gen i chi a'ch bod wedi colli chi." —Anhysbys

13. “Rwy’n colli fy ffrind gorau.” —Anhysbys

14. “Mae pethau’n newid, ac mae ffrindiau’n gadael. Nid yw bywyd yn dod i ben i neb." —Anhysbys

15. “I fy ffrindiau sydd wedi bod yno i mi: rwy’n ddiolchgar amdanoch chi.” —Anhysbys

16. “Coeden gysgodol yw cyfeillgarwch.” —Samuel Taylor Coleridge

17. “Y bobl fwyaf cofiadwy mewn bywyd fydd y rhai oedd yn dy garu pan nad oeddet ti’n annwyl iawn.” —Anhysbys

Gweld hefyd: Sut i dynnu coes (Gydag Enghreifftiau Ar Gyfer Unrhyw Sefyllfa)

18. “Efallai na fyddaf yno gyda chi bob amser, ond byddaf bob amser yno i chi.” —Anhysbys

19. “Cadwch y rhai a'ch clywodd pan na ddywedasoch erioed air.” —Anhysbys

Dyfyniadau byr ystyrlon a dwfn am gyfeillgarwch

Mae cyfeillgarwch â gwir ffrind yn fond na fydd byth yn cael ei dorri, waeth pa mor hir y mae wedi bod. Y cariad a deimlwn gan y cyfeillion hynmor arbennig, ac mae'r 23 dyfyniad cyfeillgarwch dwfn hyn yn ein hatgoffa'n berffaith o ba mor ystyrlon yw cyfeillgarwch yn eich bywyd.

1. “Mae gwir ffrindiau bob amser gyda'i gilydd mewn ysbryd.” —L.M. Maldwyn

2. “Prin fel y mae gwir gariad, mae gwir gyfeillgarwch yn brinnach.” —Jean de La Fontaine

3. “Dau beth na fydd yn rhaid i chi byth fynd ar eu ôl: Gwir ffrindiau a gwir gariad.” ―Mandy Hale

4. “Does dim byd tebyg i ffrind da, ffyddlon, ffyddlon. Dim byd.” —Jennifer Aniston

5. “Cyfeillion yw’r bobl brin hynny sy’n gofyn i ni sut ydym ni ac yna’n aros i glywed yr ateb.” —Ed Cunningham

6. “Un o rinweddau harddaf gwir gyfeillgarwch yw deall a chael eich deall.” —Lucius Annaeus Seneca

7. “Y rhodd fwyaf o fywyd yw cyfeillgarwch, ac rydw i wedi ei dderbyn.” —Hubert H. Humphrey

8. “Mae ffrind sy'n deall eich dagrau yn llawer mwy gwerthfawr na llawer o ffrindiau sy'n gwybod dim ond eich gwên.”

—Anhysbys

9. “Cofiwch George, nid oes unrhyw ddyn yn fethiant sydd â ffrindiau.” —Mae'n Fywyd Rhyfeddol

10. “Nid yr hyn sydd gyda ni mewn bywyd, ond pwy sydd gyda ni mewn bywyd sy’n bwysig.” —Anhysbys

11. “Cyfeillgarwch yw’r cysur a ddaw o wybod, hyd yn oed pan fyddwch chi’n teimlo’n unig, dydych chi ddim.” —Anhysbys

12. “Mae ffrind yn rhywun sy'n gwybod popeth am eich bywyd ac sy'n dal i'ch caru chi.” —Bwdha

13. “I’r bydefallai mai un person yn unig ydych, ond i un person efallai mai chi yw'r byd.” —Dr. Seuss

14. “Rydyn ni’n ymwybodol iawn o feiau ein ffrindiau, ond os ydyn nhw’n ein hoffi ni ddigon, does dim ots.” —Mignon McLaughlin

15. “Y rhodd fwyaf o fywyd yw cyfeillgarwch.” —Hubert H. Humphrey

16. “Mae ffrindiau da fel sêr. Dydych chi ddim bob amser yn eu gweld, ond rydych chi'n gwybod eu bod bob amser yno." —Anhysbys

17. “Byddai’n well gen i gerdded gyda ffrind yn y tywyllwch nag ar fy mhen fy hun yn y golau.” —Helen Keller

18. “Mae ffrind yn rhywun sy’n ei gwneud hi’n hawdd credu ynoch chi’ch hun.” —Heidi Wills

19. “Mae gwir ffrind yn derbyn pwy ydych chi, ond hefyd yn eich helpu chi i ddod yn bwy y dylech chi fod.” —Anhysbys

20. “Yr unig ffordd i gael ffrind yw bod yn un.” —Ralph Waldo Emerson

21. “Mae ffrind yn rhywun sy'n rhoi rhyddid llwyr i chi fod yn chi'ch hun.” —Jim Morrison

22. “Gwir gyfeillgarwch yw pan all dau ffrind gerdded i gyfeiriadau gwahanol, ond aros ochr yn ochr.” —Josh Grayson

23. “Mae unrhyw beth yn bosibl pan fydd gennych chi’r bobl iawn yno i’ch cefnogi.” —Misty Copeland

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi rhai dyfyniadau ar deyrngarwch cyfeillgarwch.

Dyfyniadau byr ciwt a melys am gyfeillgarwch

Ni allwch fyth fynd yn anghywir â dyfyniadau syml a melys, fel y canlynol. Maent yn hawdd i'w cofio ac yn berffaith ar gyfer anfon at eich bestie neu ychwanegu at bost neu gapsiwnar gyfer Instagram.

1. “Bydd llawer o bobl yn cerdded i mewn ac allan o'ch bywyd, ond dim ond gwir ffrindiau fydd yn gadael olion traed yn eich calon.” —Eleanor Roosevelt

2. “Nid yw gwir ffrind byth yn eich rhwystro oni bai eich bod yn digwydd bod yn mynd i lawr.” —Arnold H. Glasgow

3. “Mae diwrnod heb ffrind fel pot heb un diferyn o fêl ar ôl y tu mewn.” —Winnie The Pooh

4. “Mae ffrindiau yn ein codi ni pan fyddwn ni'n cwympo, ac os na allan nhw ein codi, maen nhw'n gorwedd i lawr ac yn gwrando am ychydig.” —Anhysbys

5. “Yng nghwci bywyd, ffrindiau yw’r sglodion siocled.” —Anhysbys

6. “Arhoswch yn agos at bobl sy'n teimlo fel golau haul.” —Anhysbys

7. “Cyfeillgarwch go iawn yw pan fydd eich ffrind yn dod draw i’ch tŷ ac yna mae’r ddau ohonoch yn cymryd nap.” —Anhysbys

8. “Cyn gynted ag y gwelais i chi, roeddwn i'n gwybod bod antur yn mynd i ddigwydd.” —Winnie The Pooh

9. “Cyfeillgarwch yw gwin bywyd.” —Edward Young, Meddyliau'r Nos

10. “Mae ffrind yn un sy'n edrych dros eich ffens doredig ac yn edmygu'r blodau yn eich gardd.” —Anhysbys

11. “Mae cyfeillgarwch melys yn adnewyddu'r enaid.” —Diarhebion 27:9, Cyfieithiad y Dioddefaint

12. “Mae’n anodd dod o hyd i ffrindiau da, yn anoddach eu gadael, ac yn amhosibl eu hanghofio.” —G. Randolph

13. “Yr unig rosyn heb ddrain yw cyfeillgarwch.” —Anhysbys

14. “Does unman yn lle bendigedig – yn enwedig pan rydych chi wrth ymyl eich gorau
Matthew Goodman
Matthew Goodman
Mae Jeremy Cruz yn frwd dros gyfathrebu ac yn arbenigwr iaith sy'n ymroddedig i helpu unigolion i ddatblygu eu sgiliau sgwrsio a hybu eu hyder i gyfathrebu'n effeithiol ag unrhyw un. Gyda chefndir mewn ieithyddiaeth ac angerdd am wahanol ddiwylliannau, mae Jeremy yn cyfuno ei wybodaeth a’i brofiad i ddarparu awgrymiadau ymarferol, strategaethau ac adnoddau trwy ei flog sy’n cael ei gydnabod yn eang. Gyda naws gyfeillgar a chyfnewidiol, nod erthyglau Jeremy yw grymuso darllenwyr i oresgyn pryderon cymdeithasol, adeiladu cysylltiadau, a gadael argraffiadau parhaol trwy sgyrsiau dylanwadol. Boed yn llywio lleoliadau proffesiynol, cynulliadau cymdeithasol, neu ryngweithio bob dydd, mae Jeremy yn credu bod gan bawb y potensial i ddatgloi eu gallu cyfathrebu. Trwy ei arddull ysgrifennu ddeniadol a chyngor ymarferol, mae Jeremy yn arwain ei ddarllenwyr tuag at ddod yn gyfathrebwyr hyderus a chroyw, gan feithrin perthnasoedd ystyrlon yn eu bywydau personol a phroffesiynol.